LEVERINGSVOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

De besloten vennootschap BAS BV, gevestigd te Ochten, Nederland

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons

aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van

toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden

verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van

een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met

name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden

geleverd.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken

indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. 

4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper

niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden

van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze

voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper

doet aan het voorgaande niet af.

5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder

tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes

1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het

doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf

uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt

als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging)

geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid

bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke,

alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft,

evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan

ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden

gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van

intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

3. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij

onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze

offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige

lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk

hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop

wij de orderbevestiging verzenden.

2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een

periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order

betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of

te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een

overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog

aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 8 dagen.

3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten

overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze

orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging

schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze

medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger

optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot

vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is

overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.

2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van

totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen,

fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies,

belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is

gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren

optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in

een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat

rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij

ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit

veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs

voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de

desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

 

Artikel 5. Aflevering- en leveringstermijnen

1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is

gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn.

De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.

Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete

op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de

overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden

genoemde gevallen van overmacht.

2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken franco huis

wanneer het factuurbedrag meer dan € (bedrag in cijfers), zegge: (bedrag in letters) bedraagt. Verder

reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers.

Buitenlandse kopers leveren wij, indien niet anders overeengekomen, af magazijn. Verder reizen de

zaken voor rekening en risico van de kopers. Uit- en inklaring wordt door ons verzorgd, doch is voor

rekening van de koper.

3. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons

oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.

4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen

plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke

transactie te beschouwen.

6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in artikel

6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering

van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zonder voorafgaande ingebrekestelling

betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder

rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in

gebreke blijft worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico

van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

Artikel 6. Reclame door de koper

1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens

die hij ons verstrekt heeft.

De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons

verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke

spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks

voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met

gebruikelijke spelingen.

De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor

zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.

2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar

zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de

zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te

geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht

en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een

zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige

en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden

van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.

4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons

geleverde zaken, vervalt indien:

a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven

wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;

b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de

gegrondheid van de klachten;

c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of

onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden

anders dan door ons voorzien;

d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de

koper wordt voortgezet;

e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn

ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de

levertijd is verstreken.

5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te

goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door derden

(zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen

gelden.

Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en

materiaalfouten.

2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door

ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend

gehouden tot zulks te onzer keuze:

a. (kosteloos) herstel van gebreken;

b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q.

onderdelen;

c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met

ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de

koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;

d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

3. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken

reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting

onzerzijds.

4. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer

gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is

van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen

rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. 

Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte

schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de

opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door

hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven

van levering van zaken of door de zaken zelf.

5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te

zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden

ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder

derden op te slaan.

6. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering

van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat

de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al

hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde

zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper

zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te

vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden

te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper

gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante

betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen.

4. Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons

geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van ons een

bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.

5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in

eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële

kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de

rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht

de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te

verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

 

Artikel 9. Betaling

1. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder

enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons

aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende

zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze band of

girorekening als de dag van betaling.

2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een

nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende

samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen

jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van

de  zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de

overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting

rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken

van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in

gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper,

zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der

algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet

betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de

buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke

incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,-- alles

exclusief omzetbelasting.

Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet

betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land

bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of

maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3

bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de

hoofdsom en de lopende rente.

5. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de

aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk

af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de

betalingsvoorwaarden te vorderen.

6. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een

kredietverzekeraar naar zijn keuze.

 

Artikel 10. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard

is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet

toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog,

onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën,

gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in

ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen,

wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Indien wij door

overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de

overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor

bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper

ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend

Nederland recht van toepassing.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane

overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in

Nederland.

De besloten vennootschap BAS Office Supplies BV gevestigd te Ochten, Nederland